چاپ مرکزي

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شماشايد اين تيتر براي شما تركيبي از كلمات نا متجانس و ناشناختهباشدكهمعنيومفهوم خاصي به ذهنتان متبادر نمي سازد اما اگر از اهالي خطه سرسبز گيلان باشيد و يا قسمتي از گشت و گذارهاي خود در شمال كشور را به بخش غربي اين خطه زمرد فام تخصيص داده باشيد حتما مي دانيد كه »شاندرمن«بخشيازشهرستان»ماسال«درشمالغربياستانگيلاناستو»آويشو« نيز نام غاري استديدنيدرهمينمنطقهكهيکيازچندينجاذبهگردشگرياينشهربهشمار ميرود. متاسفانه اگرچه »آويشو« در فهرستميراثطبيعيثبتشدهوليهنوزدر فهرست تور ماسال مسافرت گردشگران ايراني ثبت نشده است و هنگامي که صحبت از مسافرت به شمال کشور مي شود فکر همه به سمت درياها و کوه هايي که بارها رفته اند متمرکز مي شود اما اين بار پيشنهاد ما به شما اين است كه اگر قصد سفر به شمال کشور را داريد بهتر است به جاهايي سفر کنيد که ناشناخته تر مانده اند. جاهايي مثل ماسال و شاندرمن. ماسال شهرستانيديدنيدراستانگيالناست. شهرستانيکهبيشاز 70 هزارهکتارجنگلومرتع دارد حتما زيباست. ماسالدومينشهرستانمرتفع استان گيالن پس از رودبار استوپيشازاين،بخشي از شهرستانوسيعتالشبودکهدرسال 1376 به شهرستان ماسال تبديل شد. ماسال در قديم »رودکنار« ناميده مي شد.ãäÈÚ

مشخصات
پيام رساني با تلفن همراه به مقوله هاي مانند پست الکترونيکي سرويس پست صوتي پيام رساني آني سرويس پيام کوتاه سرويس پيام افزوده سرويس پيام رساني چند رسانه اي و سرويس هاي ديتا اختصاص يافته است.


پيام رساني با تلفن همراه، باعث افزايش سرعت ارسال پنل پيامک اطلاعات با ضريب ايمني بالا شده و سبب صرفه جويي در مصرف کاغذ، زمان و مصرف سوخت مي شود.


سرويس هاي پيام کوتاه يکي از خدمات تلفن همراه است که در اغلب تلفن هاي ديجيتالي جديد در دسترس است. اين سرويس به کاربران اجازه مي دهد که پيام هاي کوتاه را تا 160 حرف به تلفن هاي همراه ديگر ارسال يا دريافت کنند. براي ارسال يا دريافت پيام هاي sms کاربران تلفن معمولا مجبور به پرداخت يک مقدار پنل پيامک ماهيانه به شبکه سرويس دهنده يا يک مبلغ اندک به ازاي هر پيام است. بعضي از شرکت ها هم سرويس پيام کوتاه را رايگان در اختيار مشترکان خود مي گذارند . در کشور آلمان ساليانه 25 ميليارد و در کل جهان 450 ميليارد sms رد و بدل مي شود.ãäÈÚ

مشخصات
همه جاي دنيا گرانترين هتل هاي را معرفي مي کنند، تا پولدارهاي دنيا را به سمت خودشان بکشانند اما در ايران روال معرفي هتل ها به گونه اي ديگر است. اگر زماني شايعه شود که فلان هتل يا رستوران گرانترين است و يا حتي فلان شخصيت پولدارترين است اين تصور ممکن است تا دهه ها باقي بماند حتي اگر خيلي زود مثال نقضش پيدا شود. سال ها تصور ميشد که هتل عباسي اصفهان گرانترين هتل ايران است، در صورتي که با يک پرس رزرو هتل و جوي ساده از قيمت چند هتل مشخص مي شود كه اينطور نيست. در اين گزارش سري زده ايم به گرانترين هتل هايي که در حال حاضر در ايران مسافر مي پذيرند. استانداردسازي و ستاره هاي هتل ها در کشور ما با آنچه از ستاره هاي هتل هاي بينالمللي انتظار مي رود، متفاوت است. قاعدتا قيمت هتل هاي ايران در مقايسه با گرانترين هتل هاي جهان نيز ناچيز است حتي اگر در داخل کشور گرانترين باشند. هتل هاي پنج ستاره در دنيا نسبت به خدمات و امکاناتي که به مسافران مي دهند، درجه بندي مي شوند. زيربنا، امکانات ورزشي و تفريحي، امکانات داخل اتاق ها، تعداد رستوران هاي موجود درآنها با تنوع غذايي زياد، نوع خدمات دهي کارکنان و آموزش آنان در برخورد با مشتري ها و خيلي از عوامل ديگر تعداد ستاره هاي هتلها را در سطح بينالمللي تعيين مي کند اما در ايران درجه بندي هتل ها و اعطاي ستاره ها وضعيت ديگري دارد.ãäÈÚ

مشخصات
پــس برگرديــم و ببينيــم بــراي رزرو هتل چه ســرويس هايي وجود دارد. در ميان سرويس هاي ايراني رزرواسيون آريا از ابتدا بــراي رزرو هتل به وجود آمــد و اخيراً پرواز را نيز اضافه کرده. مشــکلي که در داخل کشــور براي اقامت وجود دارد تعداد کم هتلها و قيمت بالاي آنهاســت که باعث مي شود برخي از مسافران قيد سفر داخلي را بزنند و هزينه اي برابر با سفر داخلي را صرف سفر کردن به برخي از کشورهاي همسايه کنند. سرويس هاي ايراني گاهي تالش کرده اند مکان هاي اقامتي شــخصي و محلي کوچکتر و ســاده تر نســبت به هتل ها را هم وارد بازي کنند، اما ضرورت هاي قانوني هنوز اين اجازه را نداده که خون تازهاي در سيستم گردشگري ايران به جريان بيفتد و شايد يکي از معدود سرويسهاي مناسب در اين زمينه خانه مسافر باشد که به ادعاي توســعهدهندگانش در همراه اول مناسب گرفتن خانه، ويال يا سوئيت هاي آزاد براي افراد کثيرالسفر است، اما تجربه شخصي خود سرويس جالب اتاقک را با پشــتيباني و قيمت هاي جالب تاييد ميکند که براي کساني که دوست دارند رنگي از تفريح هم به سفر کاريشان بدهند مناسب است. با اين حال سرويس هاي داخلي امکان رزرو هتل و خريد هواپيماي داخلي و خارجي را فراهم کرده اند و اتفاق خوب در اين سالها اين امکان پرداخت ريالي است که اکثر سايت ها به ســمت آن رفتهاند و آن را در اختيار مشــتري قرار دادهاند. هرچند ممکن است هنوز فاصله زيادي تا سرويسهاي پرطرفدار خارجياي وجود داشته باشد که در بسياري موارد امکاناتي در اختيار دارند که ســايتهاي داخلي از آنها بي بهره اند. از تمام اين داستانها و مقايسه ها که بگذريم، براي مســافر ايراني با هر دليل و انگيزهاي که براي سفر کردن دارد راهحلهاي زيادي وجود دارد که مي تواند تامي نکننده نياز او در ســفر باشد. برخي از اين ســرويسها روي قيمت و برخي ديگر روي کيفيت خدمات تمرکز کردهانــد، اما در هر حالت ســرويسهايي هم هســتند که به مقايسه خدمات و قيمتهاي هتلهــا ميپردازند تا کاربر بتواند بهترين سرويس را انتخاب کند. هرچند در مورد برخي مقصدهــا انتخاب چنداني وجود ندارد و بايد به چند مورد پيشنهادشده بسنده کرد. سايت trivago پلتفرم مشهوري است که خدمات هتلها را نسبت به قيمتشان با هم مقايسه ميکند و با توجه به قصد مســافر از انجام اين سفر بهترين مکانها را به او پيشــنهاد ميدهد. در اين سايت افراد زيادي براي هر هتل نظر گذاشــتهاند که براي انتخاب آن بسيار کمک کننده اســت. Trivago مناسب ترين قيمت را از بين سايت ها به کاربر پيشنهاد مي دهد و همه امکانات و تخفيفهاي هتل و محل دقيق آن روي نقشه و همچنين راههاي حمل و نقل آن را براي مســافران ارائه کرده و شما حتي ميتوانيد به جاي جســتوجوي نام هتل يا شهر روي نقشه بگرديد و هر نقطه از مقصد خود را که دوست داريد براي سفر انتخاب کنيد. بعد از انتخاب هتل در اين ســايت به سايت ارائهدهنده هتل ارجاع داده ميشويد، البته همواره از شما خواسته مي شود که سرويس را دوباره چک کنيد تا از تغييراتي که ممکن است بنا بر شرايط در هر ساعت ارائه شوند باخبر شويد.ãäÈÚ

مشخصات
کمپين هاي آگهي  در يک بازه زماني خاص، از رسانه هاي مختلف ارائه و منتشر مي شوند. حياتي ترين بخش از طراحي يک کمپين آگهي، تعيين موضوع کمپين است که حال و هواي1 هر يک از اجزاي کمپين را مشخص مي کند. موضوع کمپين، پيام اصلي است که توسط فعاليت هاي ترويجي2 کمپين به مخاطب منتقل مي شود. با توجه به اينکه موضوع هاي هر يک از کمپين هاي تبليغاتي، در شرايط زماني و مکاني خاص و همچنين، با عنايت به آميزه بازاريابي3 طراحي و اجرا مي شوند، عمر مفيد محدودي دارند؛ اما خاطره کمپين هاي تبليغاتي موفق معمولا سال ها در ذهن مخاطبانشان مي ماند. موضوع هر کمپين آگهي رايگان که براي يک بنگاه اقتصادي طراحي و اجرا مي شود، بايد بازتابي از استراتژيهاي آن بنگاه اقتصادي باشد. اين همان موضوعي است که متاسفانه در اغلب کمپين هاي تبليغاتي بنگاه هاي اقتصادي کشورمان ناديده گرفته مي شود. طراح کمپين تبليغاتي بايد آشنا با علم مديريت استراتژيک باشد و بتواند استراتژيهاي نوشته و نانوشته بنگاه صاحبکار را دريابد. عدم همخواني استراتژيک يک کمپين اقتصادي و سياست هاي يک کسب وکار، فاجع هاي در صنعت تبليغات به حساب مي آيد که متاسفانه بهاي چنداني به آن داده نشده است. کمپين تبليغاتي، مجموع هاي است از آگهي ها که مفهوم يا ايدهاي واحد را منتقل مي کنند؛ يعني آگهي رايگان تبليغاتي که حول محور يک ايده يا مفهوم طراحي و اجرا مي شوند. گاه اين آگهي رايگان  تبليغاتي متعدد هستند: دو، سه يا حتي بيشتر؛ اما در اغلب مواقع با دو آگهي براي يک ايده مواجهيم و البته، ايرادي هم ندارد که متعدد باشند؛ به اين شرط که شيرازه اين آگهيها از هم گسسته نشود و همه آگهي رايگان ها در راستاي ايده واحد پشتيبان آنها باشند. تنها يک ايده قدرتمند ميتواند از آگهي هاي متعدد پشتيباني کند؛ همينجا بايد بر اين موضوع تاکيد کنم که اغلب کمپينهاي تبليغاتي که شاهد آنها هستيم، ايده و فکر قدرتمندي براي پشتيباني ندارند و تنها ايدهاي »جالب« هستند که نميتوان براساس آنها يک کمپين تبليغاتي را بنيان نهاد. بنابراين، به ياد داشته باشيد که در برابر ايدههاي ناگهاني و جذاب، قدري تامل بيشتري به خرج دهيد و توضيح بيشتري پيرامون آنها طلب کنيد؛ اگر در موقعيت صاحبکار هستيد، از آژانس تبليغاتي خود بخواهيد تا ميتواند در موردايدهاي که براي طراحي کمپين تبليغاتي دارد، برايتان توضيح دهد و مجابتان کند.ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها